طرح حمایت از دانشجویان متقاضی

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری ، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 3,920,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 3,920,500,000 ریال
40%

موفق شد

یاران و زمان طرح
(2) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.

 اهداف : با توجه به اینکه امکان دارد بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران علی رغم داشتن پتانسیل علمی خوب به دلیل مشکلات اقتصادی، نیازمند کمک هایی باشند لذا با نیت خیرخواهانه خیّرین و همیاران دانشگاه، با هدف اعطای کمک هزینه تحصیلی ماهانه به مبلغ 2 میلیون ریال و به مدت 10ماه در سال به دانشجویان متقاضی دانشگاه تهران طرح حمایت از دانشجویان متقاضی طراحی و اجرا شد. این دانشجویان بعد از شناسایی،تحقیق و بررسی معاونت آموزشی ( واحد مددکاری مرکز مشاوره ) به بنیاد حامیان دانشگاه تهران معرفی می شوند.

 

سال 1396

سال 1397

تعداد حامیان : 24

مبلغ کل مشارکت : 3،720،000،000 ریال

تعداد دانشجویان حمایت شده : 186

تعداد حامیان : 0

مبلغ کل مشارکت :0

تعداد دانشجویان حمایت شده : 0

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق