تجهیز خوابگاه های کوی دانشگاه

تکمیل خوابگاه دانشجویی پسرانه کوی دانشگاه تهران
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 7,544,950,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 7,544,950,000 ریال
40%

موفق شد

یاران و زمان طرح
(8) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

بر این رواق زبر جد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند


دانشجویان  برای اینکه بتوانند با فراغت بیاموزند و در عرصه های مختلف فرهنگی فعالیت کنند نیاز به حداقل امکانات دارند، دانشجویان اگر سرپناهی با حداقل امکانات در اختیارشان نباشد نمیتوانند با فکر آسوده به تحصیل بپردازند و از این رو اهمیت خوابگاه های دانشجویی در نظام آموزش عالی ما به شدت احساس می شود. خوابگاه ها همزمان که محل زندگی دانشجویان است، چهار سال و شاید بیشتر محل مطالعه و تامل علمی اوست.

روح سخاوتمندی، مهربانی و ایثارگریتان، همچون خورشیدی به پیکر جامعه گرما می بخشد و عطر روح افزای کرامتتان جان ها را می نوازد.  

 
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق