خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر

با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 312,830,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 5,760,000 ریال
40%

ناموفق

یاران و زمان طرح
(13) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی  پردیس علوم  دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh 
مدل: uv.1601
با قابلیت scan طول موج 
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح ناموفق
وضعیت طرح تمام شده